Tempi søger ny (indsæt selv tillægsord) direktør!

You don’t speak or write Danish fluently?

Find an English version of the job posted below. A lot of the day-to-day communication at Tempi is in English since we run a number of international projects.

I Tempi søger vi vores næste leder.  Tempis næste direktør kan bedrive ledelse på flere forskellige måder og have meget forskelligt med i bagagen. Måske er det dig, vi leder efter? I så fald glæder vi os til at læse din ansøgning.

Vi vil hellere vide, hvordan du er som menneske, og hvordan din hjerne virker, end hvad du har udrettet og opnået, og du må gerne være noget helt andet, end vi havde forventet og forestillet os. Faktisk håber vi at blive udfordret i vores syn på, hvad en god leder er. 

For at undgå at vi kommer til at sortere vores kommende leder fra pga. vores ubevidste fordomme og biases, har vi designet en proces, der bl.a. ikke er centreret omkring den traditionelle motiverede ansøgning og CV. Hvor køn, alder, kulturel baggrund og andre personlige kendetegn så vidt muligt er usynlige for os, mens vi danner os vores første indtryk af ansøgerne, og som så vidt muligt lader uventede kandidater komme til orde.

Vores eget bud på, hvad vi leder efter, afspejler sig i de kriterier, vi har beskrevet nedenfor. Hvis du kan se dig selv i nogle af dem, håber vi, at du vil søge stillingen. Du skal ikke lade dig slå ud, hvis du ikke synes, du er verdensmester på alle parametrene. Parametrene er fastsat, så ansættelsesudvalget er sikre på, at de vurderer ansøgningerne ud fra de samme kriterier og ikke bare følger en mavefornemmelse. 

I vurderingen af ansøgningerne lægger ansættelsesudvalget vægt på:

  • Din evne til at skabe tryghed, trivsel, motivation og arbejdsglæde hos dine kollegaer. Herunder din evne til at omfavne diversitet og forskellighed som et gode.
  • Din forståelse for den kontekst og omverden Tempi indgår i (Herunder om du forstår, og formår at tale ind i, hovedlinjerne i Tempis strategi)
  • Din viden om musik- og kulturlivet og hvor der er potentiale for udvikling.
  • Din sans for at holde orden i penalhuset på hele organisationens vegne.
  • Din evne og lyst til at gå i dialog med omverden.

Vi vil bede dig om at vedhæfte dit CV, men det vil ikke blive brugt til at vurdere dine besvarelser. Vi beder dig ved afkrydsning svare på en række konkrete spørgsmål vedr. eventuel uddannelse og ledelseserfaring. Det er ikke i sig selv udslagsgivende, om du svarer på en bestemt måde, men giver udvalget nogle pejlemærker i vurderingen.

Stillingen er på 37 timer om ugen, og løn vil årligt være 552.127 kr. inkl. pension.

Hvis du bliver en del af Tempi, bliver du også en del af et socialt og omsorgsfuldt team, som ikke kun snakker om deres arbejde. Vi er – og vil gerne fortsat udvikle os som – en rummelig arbejdsplads. Dét håber vi, du også ser dig selv i.

Hvis du gerne vil høre mere om Tempi eller stillingen, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsesleder, Christian Edelvold Berg på edelvoldberg@gmail.com. Det vil ikke være muligt for dig at komme i kontakt med personer fra ansættelsesudvalget, ligesom det ikke vil være muligt at sende dem oplysninger ud over det indtastede.

Deadline d. 10. februar 2023

Tempi is looking for a new (insert your own adjective) director!

In Tempi, we are looking for our next general manager. There are many different ways of being a director and what background you come from. Maybe you believe it’s you we’re looking for? If so, we look forward to reading your application.

We would rather know what you are like as a person and how your brain works than what you have accomplished and achieved. You might be something completely different from what we had expected and imagined. In fact, we hope to be challenged in our view of what a good general manager is.

In order to avoid that we will dissellect our future general manager due to our unconscious biases, we have designed a process which, among other things, is not centered around the traditional motivated application and CV. Where gender, age, cultural background and other personal characteristics are as far as possible invisible to us, while we form our first impression of the applicants, and which as far as possible lets unexpected candidates speak.

Our own take on what we are looking for is reflected in the criteria we have described below. If you can see yourself in some of them, we hope you will apply for the position. Don’t let yourself be beaten if you don’t think you’re a world champion on all the parameters. The parameters are set so that the hiring committee is sure that they are evaluating the applications based on the same criteria and not just following their guts.

In assessing the applications, the recruitment committee focus on:

  • Your ability to create security, well-being, motivation and job satisfaction in your colleagues. Including your ability to embrace diversity and the staff’s differences as an advance.
  • Your understanding of the context and the surrounding world Tempi is part of (including whether you understand, and manage to speak into, the main lines of Tempi’s strategy)
  • Your knowledge of music and cultural life and where there is potential for development.
  • Your ability to keep order and security of the entire organization.
  • Your ability and desire to engage in dialogue with the outside world.

We will ask you to attach your CV, but it will not be used to assess your answers but we will ask you to answer a number of specific questions regarding possible education and management experience. It is not decisive in itself whether you answer in a certain way, but gives the committee some pointers in the assessment.

The position is 37 hours per week and the yearly salary is 552.127 Dkr.  incl. 7,5 % for pension

If you become part of Tempi, you also become part of a social and caring team that doesn’t just talk about their work. We are – and would like to continue to develop as – a embracing workplace. We hope you see yourself in that too.

If you would like to hear more about Tempi or the position, please feel free to contact the chairman of the board, Christian Edelvold Berg at edelvoldberg@gmail.com. It will not be possible for you to get in touch with people from the employment committee, just as it will not be possible to send them information beyond what has been entered.

Deadline February 10th 2023