Open Call:

Bliv jurymedlem i DMA Roots

DMA Roots er noget vi har sammen, en fejring af vores genreområde og dets udvikling, indflydelse og udmærkelser musikalsk og kulturelt. 

*English below*

For overhovedet at kunne overrække priser, bliver vi nødt til at have nogle eksperter som sidder i juryen. Der skal selvsagt være udskiftning i denne og det har vi gennem vores netværk stået for de seneste år. Nu er der andre boller på suppen:

– Alle kan søge og blive taget i betragting til at indgå i en af de to juryer, som tilsammen bedømmer og udvælger vinderne blandt de nominerede i 6 ud af de 9 kategorier.

I alle juryer ser Tempi mangfoldighed som en styrke. Både i forhold til genrebredde, køn, alder, etnicitet og stilling/funktion i musiklivet. Medlemmer af juryerne vælges ud fra deres evne til at kunne anskue musikbranchen fra et helhedsperspektiv præget af diversitet kombineret med dybdegående viden og erfaringer med musik. Juryens medlemmer udpeges på baggrund af Tempis overbevisning om, at medlemmerne kan sætte sig ud over særinteresser. Derfor opfordrer vi til at man ikke ansøger at komme i juryen, hvis man ved at man er indstillet til dette års DMA eller har planer herom.

Praktisk information
Vi har en hovedjury (bestående af 6-8 personer) en specialjury (bestående af 4-5 personer) som skal bemandes.

Hovedjuryens afstemningsproces er i år delt op i 3 dele:

 • Første runde (start juli – 1. august) afgives stemmer til hele den indstillede liste i hver kategori, på baggrund af “unavngivne” musikfiler.
 • Anden runde (6. – 19. august) afgives stemmer på ny til de 8-10 højest rangerede artister, igen på basis af “unavngivne” filer.
 • Tredje og sidste runde, som vil finde sted i starten af september måned, mødes juryen fysisk og diskuterer hvilke artister/orkestre der i sidste ende modtager prisen i de enkelte kategorier.

Særjuryen:

 • Særjuryen mødes separat og tager en åben debat om prismodtageren i kategori 6 – Traditionsprisen efter pointgivningen er fuldbragt ved samme principper som hovedjuryens. Særjuryen mødes også i september, datoen lægges fast efter at juryen er fundet.

Mere om hovedjuryen
Hovedjuryen består af 6-8 personer med særlig kunstnerisk og branchemæssig indsigt i genreområde. Hovedjuryen har karakter af et lytteudvalg, der både kan identificere kunstnerisk kvalitet, og hvordan udgivelser og andre projekter skriver sig ind i samtidens musikalske ånd og udvikling.

Hovedjuryen sammensættes, så dens medlemmer fordeler sig på følgende fagligheder og erfaringer og indeholder mindst en fra hver faggruppe:

 • Danske og udenlandske musikjournalister/-kritikerer,
 • Danske og udenlandske koncert-/festivalarrangørere

Derudover kan juryen også bestå af forskere, undervisere, ansatte ved musikselskaber og agenturer, alternative musikformidlere (herunder f.eks. bloggere, podcastere, Youtubere mv.), musikere, komponister og arrangører af andre relevante events, projekter og initiativer indenfor genreområdet (herunder f.eks. stævner, træf, musikskoler, MGK’er, konservatorier mv.).

Mere om særjuryen
Særjuryen består af 4-5 personer med særlige, faglige forudsætninger og erfaringer, der gør dem i stand til at vurdere særlige indsatser, der formidler og tilgængeliggør musikalske traditioner. Særjuryen mødes separat og tager en åben debat om prismodtageren i kategori 6 – Traditionsprisen efter pointgivningen er fuldbragt ved samme principper som hovedjuryens. Særjuryen mødes også i september, datoen lægges fast efter at juryen er fundet.

Spørgsmål?

Vil du vide mere henviser vi til rammeaftale for DMA Roots 2023-2026.
Du er også altid velkommen til at tage fat i os på Kontakt@rsntr.nu.


Open Call:
Become a Jury Member of DMA Roots

DMA Roots is something we have together, a celebration of our genre field and its musical and cultural development, influence, and accolades.

In order to present awards, we need experts to serve on the jury. Naturally, there should be rotation in this role, and we have managed it through our network in recent years. Now things have changed:

– Anyone can apply and be considered to join one of the two juries that collectively evaluate and select the winners among the nominees in 6 out of the 9 categories.

Practical Information
We have a main jury (consisting of 6-8 people) and a special jury (consisting of 4-5 people) that need to be filled.The voting process for the main jury is divided into 3 parts this year:

 • First round (July – August 1st): Votes are cast for the entire nominated list in each category based on “anonymous” music files.
 • Second round (August 6th – 19th): Votes are cast again for the top 8-10 ranked artists, again based on “anonymous” files.
 • Third and final round, taking place in early September, the jury convenes physically to discuss which artists/orchestras will ultimately receive the award in each category.

Special Jury:

 • The special jury meets separately and holds an open debate about the recipient of the award in category 6 – Tradition Award after the scoring is completed following the same principles as the main jury. The special jury also meets in September, with the date determined after the jury is finalized.

In all juries, Tempi sees diversity as a strength, including genre breadth, gender, age, ethnicity, and position/function in the music industry. Jury members are selected based on their ability to view the music industry from a holistic perspective characterized by diversity combined with in-depth knowledge and experiences with music. Jury members are appointed based on Tempi’s belief that they can transcend vested interests. Therefore, we encourage individuals not to apply to be in the jury if they are nominated for this year’s DMA or have plans to do so.

More about the Main Jury:
The main jury consists of 6-8 individuals with special artistic and industry insights in the genre field. The main jury functions as a listening committee that can identify artistic quality and how releases and other projects align with the spirit and development of contemporary music.

The main jury is composed in a way that its members represent the following areas of expertise and experiences, including at least one member from each professional group:

 • Danish and foreign music journalists/critics,
 • Danish and foreign concert/festival organizers.

In addition, the jury may also include researchers, educators, employees of music companies and agencies, alternative music communicators (such as bloggers, podcasters, YouTubers, etc.), musicians, composers, and organizers of other relevant events, projects, and initiatives within the genre field (including tournaments, gatherings, music schools, MGKs, conservatories, etc.).

More about the Special Jury:
The special jury consists of 4-5 individuals with specific professional qualifications and experiences that enable them to assess special contributions that convey and make musical traditions accessible.

Question?

If you want to know more, we refer you to the framework agreement for DMA Roots 2023-2026.
You are also always welcome to contact us at Kontakt@rsntr.nu.