Open call til Tempis bestyrelse

I Tempi søger vi fra januar 2023 to nye medlemmer til vores bestyrelse. Til og med d. 28 november er det muligt at foreslå bestyrelseskandidater, der kan være med til at styrke og udvikle vores arbejde de kommende fire år.

Tempi er genreorganisation for folk, world og beslægtede genrer. Vores arbejde retter sig mod hele musiklivet – musikere, komponister, spillesteder, festivaler, formidlere, projektmagere, bookere, publikum og forbrugere.

Da to af bestyrelsens medlemmer er stoppet, søger vi to nye, der kan starte i begyndelsen af 2023. Bestyrelsen er selvsupplerende og sammensættes på baggrund af kompetencer, som afspejler Tempis formål og strategi. Medlemmer af bestyrelsen udpeges på baggrund af deres personlige og faglige profil og med udgangspunkt i at sikre en høj grad af balance, diversitet repræsentation. De udpegede medlemmer udpeges, med henblik på at kunne understøtte Tempis vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, habilitet, aktualitet og udvikling. Bestyrelsen fastsætter Tempis strategiske mål og har det overordnede ansvar for Tempis samlede virksomhed.

Bestyrelsen besidder i øjeblikket bl.a. kompetencer inden for tværgående kulturforståelse, kommunikation, digitalisering, kulturelt økosystem, organisationsforståelse, viden om formalia og deres anvendelse på kulturområdet, bestyrelsesarbejde, iværksætteri og kommercialisering.
Vi søger profiler, der kan supplere og komplementere ovenstående generelt og specifikt profiler med med viden og erfaring indenfor:

 • Musikbranchen og særligt indenfor folk, world og beslægtede genrer både som musiker, arrangør, booker og/eller lignende
 • Bæredygtighed inden for klima, køn, etnicitet, mental sundhed mv.

Vi ønsker kandidater fra hele landet.

Send dit kandidatforslag her dorthe@rsntr.nu senest den 28. november 2022 kl. 12:00

Du kan både indstille dig selv og en anden. Indstiller du en anden end dig selv, er det dit ansvar, at kandidaten er bekendt med indstillingen.

Dit forslag skal indeholde:

 • Navn på den person, organisation eller institution, der stiller forslag
 • Din motivation for at pege på den foreslåede kandidat
 • Kandidatens navn og position
 • Kandidatens CV
 • E-mailadresse og telefonnummer på kandidaten

Tempis bestyrelse opfordrer til at foreslå egnede kandidater uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted.

Jf. Tempis vedtægter er bestyrelsen selvsupplerende. Derfor er det Tempis bestyrelse som afgør, hvilke personer bestyrelsen supplerer sig med. Dette sker på et bestyrelsesmøde d. 13.12.2022, hvorefter de udvalgte kandidater vil blive kontaktet.

Bestyrelsen vælger kandidater ud fra hensyn til Tempis strategi, vedtægter, diversitet, kompetencer og god ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

Læs Tempis vedtægter, rammeaftale og strategi her

English:

Tempi is looking for two new members for our board from January 2023. Up to and including 28 November it is possible to propose board candidates who can help to strengthen and develop our work over the next four years

Tempi is a music genre organisation for folk, world and related genres. Our work targets the whole musical ecosystem – musicians, composers, venues, festivals, project makers, bookers, audiences and consumers.

As two of the board members have stopped we are looking for two new members who can start at the beginning of 2023. The board is self-supplementing and is composed on the basis of competences that reflect Tempi’s purpose and strategy. Members of the board are appointed on the basis of their personal and professional profile and with the starting point of ensuring a high degree of balance, diversity, and representation. The new members are appointed with a view to being able to support Tempi’s statutory operation and ensure independence, competence, topicality and development. The board sets Tempi’s strategic goals and has responsibility for Tempi’s overall business.

The board currently holds, among other things, competencies within transversal cultural understanding, communication, digitalisation, cultural ecosystem, organisational understanding, knowledge of formalities and their application in the cultural field, board work, entrepreneurship and commercialisation. We are looking for profiles that can supplement and complement the above in general, and specifically profiles with knowledge and experience within:

 •  The music industry, especially within folk, world and related genres both as a musician, arranger, booker and/or the like
 •  Sustainability within climate, gender, ethnicity, mental health, etc.

We encourage candidates from all over the country to apply..

Send your candidate proposal here: dorthe@rsntr.nu no later than 28 November 2022 at 12:00

You can nominate both yourself and someone else. If you nominate someone other than yourself, it is your responsibility that the candidate is aware of the nomination.

Your proposal must include:

 • Name of the person, organisation or institution making the proposal
 • Your motivation for pointing to the proposed candidate
 • Candidate’s name and position
 • Candidate’s CV
 • E-mail address and telephone number of the candidate

Tempi’s board encourages candidates to be proposed regardless of gender, age, ethnicity, nationality, social background, sexual orientation, disability and religious or political opinion.

According to Tempi’s articles of association the board is self-supplementing. Thus, it is Tempi’s board that decides which persons the board supplements itself with. This will take place at a board meeting on 13/12/2022, after which the selected candidates will be contacted.

The board selects candidates based on consideration of Tempi’s strategy, statutes, diversity, competences and good management in independent cultural institutions.

Send your candidate proposal here dorthe@rsntr.nu no later than 28 November 2022 at 12:00h